Sınavlar ve Değerlendirme

Akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime (Bölüm Başkanlığına ) dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz.

Bütünleme sınav hakkı yoktur. Başarısız olunan staj tekrar alınır.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Öğrenciler, mazeretlerine ilişkin isteklerini, mazeretin bitiminden bir hafta içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile bildirirler. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

Üniversitemizde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır.

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yıl sonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Müfredatınızda tanımlı bütün dersleri almış fakat mezuniyetiniz için daha önce devam şartını sağladığınız tek dersinizin kalmış olması durumunda o dersten tek ders sınavına girebilirsiniz. Bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile biriminize başvurmanız ve başvurunuzun uygun görülmesi halinde on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girebilirsiniz.

Ara sınav şartı aranmaksızın en az CC alırsanız başarılı sayılırsınız.

Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev vb.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, o dersi alan diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.

Evet. Eğer ham puanı 20'nin altındaysa bağıl değerlendirmeye dahil edilmez ve FF not alır.

Evet. 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır fakat bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

Evet. Öğrenci sayısı 10 ve altında ise öğrenciler mutlak değerlendirmeye tabi tutulur. 11 -29 arası farklı 30 ve üstü ise farklı kriterlere göre değerlendirilir.