• ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak

   

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonunun yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları ile uygulama, araştırma faaliyetleri yürütülen birimlerden gelen ve Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin ilkeleri düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı eğitim- öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütülen akademik birimler ile idari birimleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-2 ve 14/b- 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu yönergede;

  a)Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini b)Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu

  c)  Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü

  ç) Komisyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Komisyonunu

  d)  Başkan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkanını ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri

   

  MADDE 5 - (1) Eğitim Komisyonu; eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcısı ve Rektör tarafından değişik birimlerden görevlendirilen 12 öğretim elemanından oluşur. Komisyon Başkanlığını eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı, Raportörlüğü ise öğrenci işleri daire başkanı yürütür.

  Komisyonun görevleri

  MADDE 6 - (1) Eğitim komisyonunun görevleri aşağıdaki konuları kapsar.

  a)   Yeni akademik birimlerinin açılması önerisi (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Bölüm, Ana bilim Dalı, Araştırma ve Uygulama Merkezi vb. )

  b)   Yeni öğretim programlarının açılması önerisi 1)Ön lisans, lisans ve lisans üstü

  2)    Yandal

  3)    Çift anadal

  4)    Ortak lisans ve lisans üstü

  c)Yeni açılan öğretim programlarına öğrenci alınması ve kontenjanının belirlenmesi, ç) Açık olan bir öğretim programlarının kapatılması ya da birleştirilmesi önerisi

  d)  Eğitim-öğretim programlarında değişiklik yapılması önerisi 1)Yeni ders açılması

  2)    Mevcut dersin kapatılması

  3)    Varolan derslerde değişiklik yapılması

  e)Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirilmesi

  f)Rektör tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim ile ilgili konuların incelenmesi ve görüş bildirilmesi


  Çalışma ilkeleri

  MADDE 7 - (1) Eğitim komisyonu;

  a)  Senatonun bir alt komisyonu olarak görev yapar.

  b)  Gerek görüldüğü durumlarda alt komisyonlar oluşturulabilir.

  c)    Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerine başvurabilir.

  ç) Gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde irdeler, değerlendirir, alınan tavsiye kararlarını Senatoya sunar.

  d)    Mevzuat ve prosedüre uygun bulunmayan başvuruları, gerekçelerini belirterek tekrar değerlendirmek veya düzenlemek üzere ilgili birime gönderir.

  e)         Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunabilir.

  f)      Çalışmalarına mazaretsiz olarak 3 kez üst üste katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Başvuru ve takvim

  MADDE 8 - (1) Eğitim Komisyonuna yapılacak başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilen usul, esas ve kriterlere uygun olarak ve istenilen formlar doldurularak yapılır.

  MADDE 9 - (1) Ders ve müfredat değişikliklerine ilişkin öneriler (yeni ders ekleme, ders kaldırma, dersin adı, kodu, ulusal kredisi/AKTS değişikliği vb.) yılda sadece bir kez Nisan ayı içerisinde teklif edilebilir.

  (2)  Lisans ve Önlisans düzeyinde Bölüm/Program açma ve açılan programlara yeni öğrenci alım teklifleri yılda sadece bir kez Eylül ayı içerisinde yapılabilir. (Değişik: 09.08.2018 2018/251)

  (3)   Lisanüstü düzeyinde anabilim/anasanat dalı/program açma teklifleri güz yarıyılında Ekim, Bahar yarıyılında Mayıs ayı içerisinde olmak üzere yılda iki kez yapılabilir.

   


   

   


   

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

   


  Yürürlük

  MADDE 10 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

   

  Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun

  Tarihi

  Sayısı

  18.01.2011

  2011/7

  Yönergede Değişiklik Yapılan Üniversite Senatosunun

  Tarihi

  Sayısı

  22.12.2011

  2011/428

  27.04.2017

  2017/111

  09.08.2018

  2018/251


   

Eğitim Komisyonu Değerlendirme Ölçütleri 1. Meslek Yüksekokulu ( MYO) Kurulması 2. Bölüm/Program Açılması 3. İlk Defa Öğrenci Alınacak Bölüm/Programlar 4. Yüksekokul/Fakültede Var Olan Bölüme Anabilim/Anasanat Dalı Açılması 5. Yüksek Lisans Program Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır. ) 6. Doktora / Sanatta Yeterlilik Programı Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır. ) 7. Çift Anadal Programı (ÇAP) / Yandal Programı (YAP) Açılması (Teklifler Mayıs Ayı İçerisinde Yapılır . ) 8. Yeni Ders Açılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır . ) 9. Ders Değişikliği (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır. ) 10. Dersin Müfredattan Kaldırılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır. ) 11. Yönerge Teklifleri (Yıl Boyunca Teklif Edilebilir. )
Eğitim Komisyon Örnek Dosyalar
Eğitim Komisyonu Çalışma Takvimi
Back to Top