• Eğitim Komisyonu Yönergesi

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak

   

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, eğitim komisyonunun düzenli ve etkin bir

  şekilde çalışmasını sağlamaktır.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı eğitim komisyonunun oluşumu, işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-2 ve 14/b- 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

  a)Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, b)Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

  c)  Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

  ç) Komisyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Komisyonunu,

  d)  Başkan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkanını ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Komisyonun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

   

  MADDE 5 - (1) Eğitim komisyonu; eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcısı ile Rektör tarafından görevlendirilen 12 öğretim elemanından oluşur. Komisyon başkanlığını eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısı, raportörlüğü ise öğrenci işleri daire başkanı yürütür.

  (2) Eğitim komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

  Komisyonun görevleri

  MADDE 6 - (1) Eğitim komisyonunun görevleri aşağıdaki konuları kapsar.

  a)  Yeni akademik birimlerin (fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm, anabilim dalı, araştırma ve uygulama merkezi vb.) açılması önerilerinin değerlendirilmesi,

  b)  Ön lisans, lisans ve lisansüstü, yandal, çift anadal ve ortak lisans ve lisansüstü yeni

  öğretim programlarının açılması önerilerinin değerlendirilmesi,

  c)  Yeni açılan öğretim programlarına öğrenci alınması ve programların kontenjanının değerlendirilmesi,


  ç) Açık olan öğretim programlarının kapatılması ya da birleştirilmesi önerisi

  d)  Eğitim-öğretim programlarında değişiklik yapılması önerisi; yeni ders açılması, ders kapatılması ve derslerde değişiklik yapılması

  e)  Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge,

  esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirilmesi

  f)  Rektör tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim ile ilgili konuların incelenmesi ve görüş bildirilmesidir.

  Çalışma ilkeleri

  MADDE 7 - (1) Eğitim komisyonu;

  a)   Gerek görüldüğü durumlarda alt komisyonlar oluşturabilir.

  b)    Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerine başvurabilir.

  c)        Gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler,

  değerlendirir, alınan tavsiye kararlarını senatoya sunar.

  ç) Mevzuat ve değerlendirme ölçütlerine uygun bulunmayan başvuruları, gerekçelerini belirterek tekrar değerlendirmek veya düzenlemek üzere ilgili birime gönderir.

  d)        Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi için önerilerde

  bulunabilir.

  e)       Çalışmalarına mazeretsiz olarak 3 kez üst üste katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   

  Başvuru ve takvim

  MADDE 8 - (1) Eğitim komisyonuna yapılacak başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen usul, ilke ve ölçütlere uygun olarak ve istenilen formlar doldurularak yapılır.

  MADDE 9 - (1) Ders ve müfredat değişikliklerine ilişkin öneriler (yeni ders ekleme, ders kaldırma, dersin adı, kodu, ulusal kredisi/AKTS değişikliği vb.) yılda sadece bir kez nisan ayı içerisinde teklif edilebilir.

  (2)              Lisans ve Önlisans düzeyinde bölüm/program açma ve açılan programlara yeni öğrenci alım teklifleri yılda sadece bir kez ocak ayı içerisinde yapılabilir.

  (3)                     Lisansüstü düzeyinde anabilim/anasanat dalı/program açma teklifleri güz yarıyılında eylül; bahar yarıyılında mart ayı içerisinde olmak üzere yılda iki kez yapılabilir.

   

   


   

   

   

  Yürürlük


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler


  MADDE 10 - (1) Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 11 - (1) Bu yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

  yürütür.


  Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun

  Tarihi

  Sayısı

  18.01.2011

  2011/7

  Yönergede Değişiklik Yapılan Üniversite Senatosunun

  Tarihi

  Sayısı

  22.12.2011

  2011/428

  27.04.2017

  2017/111

   

   

Eğitim Komisyonu Değerlendirme Ölçütleri 1. Meslek Yüksekokulu ( MYO) Kurulması 2. Lisans Programı Açılması ( Teklifler Ocak Ayı İçerisinde Yapılır ) 3. Lisans Programına Öğrenci Alınması (Teklifler Ocak Ayı İçerisinde Yapılır ) 4. Önlisans Bölüm / Program Açılması (Teklifler Ocak Ayı İçerisinde Yapılır ) 5. Önlisans Programına Öğrenci Alınması (Teklifler Ocak Ayı İçerisinde Yapılır ) 6. Yüksek Lisans Program Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır. ) 7. Doktora / Sanatta Yeterlilik Programı Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır. ) 8. Çift Anadal Programı (ÇAP) / Yandal Programı (YAP) Açılması (Teklifler Mayıs Ayı İçerisinde Yapılır . ) 9. Yeni Ders Açılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır . ) 10. Ders Değişikliği (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır. ) 11. Dersin Müfredattan Kaldırılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır. ) 12. Yönerge Teklifleri ÖNERGE TEKLİFLERİ (Yıl Boyunca Teklif Edilebilir. )
Eğitim Komisyonu Çalışma Takvimi
Back to Top