Eğitim Komisyon Değerlendirme Ölçütleri

İndir

Meslek Yüksekokulu (MYO) Kurulması;

 1. MYO kurulma gerekçesi
 2. YÖK MYO açma ölçütleri

 Lisans Programı Açılması (Teklifler Ocak ayı içerisinde yapılır.);

 1. Fakülte/yüksekokul kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. YÖK Lisans açma ölçütleri

 Lisans Programına Öğrenci Alınması (Teklifler Ocak ayı içerisinde yapılır.);

 1. Fakülte/yüksekokul kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Yöksis öğretim elemanı kadrosu belgesi (öğretim elemanının kendi yöksis kullanıcısından çıktı alarak eklemesi),
 3. ÖSYM öğrenci alımında son yılda Türkiye genelinde doluluk oranının %85 den fazla olması
 4. Öğrenci alım ölçütleri dosyası; 

 Önlisans Bölüm/Program Açılması (Teklifler Ocak ayı içerisinde yapılır.);

 1. Meslek Yüksekokulu kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Bölüm/program adlarının uluslararası eğitim standartlarına (ISCED) uygun olması,
 3. Bölüm/program açılma gerekçesi,
 4. Fiziki imkânlar
 5. Bölüm/programla ilgili ayrı ayrı belirtilmiş yurtiçi ve yurtdışı örnekler (yurtdışından en az 3 örnek) ve önerilen bölüm/programın bu programlarla olan benzerlikleri ve farklılıkları

 Önlisans Programına Öğrenci Alınması (Teklifler Ocak ayı içerisinde yapılır.);

 1. Meslek Yüksekokulu kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Yöksis öğretim elemanı kadrosu belgesi (öğretim elemanının kendi yöksis kullanıcısından çıktı alarak eklemesi),
 3. Programa alanında kadrolu 3 öğretim elemanı ve bunlardan en az birinin yüksek lisans mezunu olması,
 4. MYO bünyesinde öğrenci alan programların 3 katı kadar öğretim elemanının yöksis kayıtlarında kadrosunda yer alması,
 5. ÖSYM öğrenci alımında son yılda Türkiye genelinde doluluk oranının %85 den fazla olması
 6. YÖK öğrenci alım ölçütlerine göre aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması,
 • Program ile ilgili bilgiler Word formatında düzenlenmeli
 • Ders içerikleri ve ders kaynakları (Ek-1)
 • Bölüm kadrosunda olan öğretim elemanların bilgileri (Ek-1b)
 • Programa destek olacak öğretim elemanların bilgileri (Ek-1c)
 • Özgeçmiş (Ek-3)
 • İhtiyaç analizinin özgün ve sentez olarak yazılması (hazır raporların eklenmemesi),
 • Teklif edilen dosya uzaktan eğitim (UZEM) ise UZEM modeli ile ilgili detay bilgi eklenmeli

 Yüksek Lisans Program Açılması (Teklifler Güz yarıyılında Eylül ayı içerisinde, Bahar yarıyılında Mart ayı içerisinde yapılır.);

 1. Enstitü kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Aşağıdaki koşullara uygun 2 profesör ve/veya doçent olmak üzere asgari 3 öğretim elemanına sahip olmak
 • Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış olmak,
 • En az 2 yarıyıl lisans dersi vermiş olmak,
 • Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile bir tanesi disiplinlerarası programda olmak üzere en fazla 3 programda yer alıyor olmak
 1. YÖK program açma ölçütlerine göre formun uygun olarak doldurulması,
 1. Öğretim elemanının aynı düzeyde ikinci bir programda isminin yer almadığı yöksis kadrosu belgesi (öğretim elemanının kendi yöksis kullanıcısından çıktı alarak eklemesi) gerekir.

 Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Açılması (Teklifler Güz yarıyılında Eylül ayı içerisinde, Bahar yarıyılında Mart ayı içerisinde yapılır.);

 1. Enstitü kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Aşağıdaki koşullara uygun 6 öğretim üyesine sahip olmak
 • Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış 2 profesör ve 4 öğretim üyesi veya 1 profesör, 2 doçent ve 3 yardımcı doçente sahip olmak,
 • En az 4 yarıyıl lisans veya 2 yarıyıl yüksek lisans dersi vermiş olmak,
 • Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile bir tanesi disiplinlerarası programda olmak üzere en fazla 3 programda yer alıyor olmak,
 • Sağlık programlarında 1 profesör ve 2 doçent programın açılacağı alanda, 3 öğretim üyesi programın açılacağı alana yakın alanda almış olmak,
 1.  YÖK program açma ölçütlerine göre formun uygun olarak doldurulması,
 • Program ile ilgili bilgiler Word formatında düzenlenmeli
 • Tahmini yüksek lisans öğrenci sayıları (Ek-1)
 • Açılan yüksek lisans dersleri (Ek-2)
 • Yüksek lisans programından mezun olan öğrenci sayısı (Ek-3)
 • Tahmini doktora/sanatta yeterlik öğrenci sayısı (Ek-4)
 • Öğretim elemanların bilgileri (Ek-5b)
 • Programa destek olacak öğretim elemanların bilgileri (Ek-5a)
 • Özgeçmiş (Ek-6)
 • Disiplinlerarası programlarda (Tablo-6)
 • Teklif edilen dosya uzaktan eğitim (UZEM) ise UZEM modeli ile ilgili detay bilgi eklenmeli
 1. Öğretim elemanının aynı düzeyde ikinci bir programda isminin yer almadığı yöksis kadrosu belgesi (öğretim elemanının kendi yöksis kullanıcısından çıktı alarak eklemesi) gerekir.

Çift Anadal Programı(ÇAP)/Yandal Programı(YAP) Açılması (Teklifler Mayıs ayı içerisinde yapılır.);

 1. Fakülte/yüksekokul kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. ÇAP/YAP yapabilecek fakülte içi ve fakülte dışı programların isimlerinin belirlenmesi
 3. ÇAP/YAP program müfredatının 3.yarıyıl ve 5.yarıyıl için ayrı ayrı düzenlenmesi,

 Yeni Ders Açılması (Teklifler Nisan ayı içerisinde yapılır.);

 1. Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi) 
 2. Gerekçe
 3. Ders açma formu (Form-11)
 4. AKTS uyumu sağlanmış müfredatın tamamına eklenerek renkli olarak belirtilmeli

 Ders Değişikliği (Teklifler Nisan ayı içerisinde yapılır.);

 1. Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi) 
 2. Gerekçe
 3. Ders değişiklik formu (Form-9)
 4. Kodunda değişiklik yapılıyor ise diğer birimlerle çakışmadığı incelenmeli (Ö.İ.D.B. başvuru yapılan birim ile ilgili işlem yapan kişiden bilgi alınmalı),
 • Lisans/önlisans programlarında güz yarıyılında tek, bahar yarıyılında çift rakam olmalı,
 • Lisansüstü programlar tezsiz yüksek lisans 5 ile, tezli yüksek lisans 6 ile doktora programlarında ise 7 ile başlayan kodlar olmalı,
 • Harf olan kod hanesinde 3 hanesi bölümü ifade ediyor olmalı,
 1. AKTS değişikliğinde yarıyıllık 30 AKTS kuralına uygunluğu düzenlenmeli
 2. Müfredatın tamamına eklenerek belirtilmeli
 3. Dersin adında değişiklik yapılıyor ise (Form-11)
 4. Ders intibakının yapılması gerekir.

 Dersin Müfredattan Kaldırılması (Teklifler Nisan ayı içerisinde yapılır.);

 1. Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Gerekçe
 3. Ders değişiklik formu (Form-9)
 4. Dersi alan başka birim öğrencisi var ise ilgili birimin yazılı görüşü,
 5. Kaldırılacak ders ile ilgili intibak ve aşağıda belirtilen soruları cevaplayacak açıklama metni
 • Ders intibakına gerek var mı?
 • Kalan öğrencilerin dersi alması hakkında bir değişiklik yapılıyor mu?
 • Dersten başarısız olanlar almaya devam edecek mi?
 • Başarısız olan öğrenciler için yeni bir ders açılması planlanmakta mıdır?
 • Başarısız öğrenciler ders muafiyeti düşünülmekte midir?
 • Başarısız olduğu ders öğrencinin üzerinden silinecek mi?
 • Değişikliğin ortaya çıkardığı kredi (Ulusal/AKTS) farklılığı öğrencinin mezuniyetini etkiliyor mu?

 Yönerge Teklifleri (yıl boyunca teklif edilebilir.);

 1. Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurul kararı (Oyçokluğu ile alınan kararlara katılmayan üyelerin görüşünün gerekçeli olarak gönderilmesi)
 2. Eğer yeni bir yönerge ise Word formatında yönergenin tamamının gönderilmesi
 3. Var olan yönergenin üzerinde bir değişiklik yapılacak ise eski-yeni tablosunun eklenmesi, yönergenin eski hali ve yeni hali Word şeklinde ayrıca eklenmelidir. (eski-yeni tablosu)